Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от „Стил енд Вес“ ООД услуги посредством уебсайт за поръчки www.raffyplovdiv.bg. ( “Общите условия“) и урежда отношенията между „Стил енд Вес“ ООД и всеки един от потребителите на уебсайта www.raffyplovdiv.bg.

I.ДЕФИНИЦИИ
При тълкуването на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
“IP Адрес“ ( “IP address) е уникален идентификационен номер,асоцииращ устройство,Интернет страница или ресурс на потребителя,по начин,който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
„Стил енд Вес“ ООД , (наричан по – долу Раффи Пловдив ),е търговско дружество с ЕИК:203323459,със седалище и адрес на управление: Гр. Пловдив, ул. Брегалница 2, представляван от Стилиян Господинов,и адрес за кореспонденция:Гр. Пловдив, Ул. Патриарх Евтимий 5 (Площад "Стефан Стамболов"), e – mail: info@raffyplovdiv.bg. , което предоставя услугите,предмет на настоящите Общи условия,посредством администрирания от него сайт : www.raffyplovdiv.bg.
www.raffyplovdiv.bg./Уебсайтът www.raffyplovdiv.bg. е уебсайт,посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност за закупуване и доставка на храна до посочен от тях адрес.
„Електронна препратка“ е връзка,обозначена в определена Интернет страница,която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница,информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„Злоумишлени действия“ са действия или бездействия,нарушаващи Интернет етика или нанасящи вреди на лица,свързани към Интернет или асоциирани мрежи,включително,но не само изпращане на нежелана поща ( SPAM,JUNK MAIL),препълване на каналите (FLOOD),получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли,използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация(НАСК),извършване на действия,които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж,повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви(CRACK),изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол,смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи ,както и извършване на каквито и да било действия,които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
„Интернет страница“ е част от уебсайт,която може да е съставна или обособена.
„Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства,което или някое от които е предназначено да съхранява ,изпраща или получава електронни документи.
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко лице,което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта www.raffyplovdiv.bg услуги и ресурси.
„Потребителски профил“ е обособена част в www.raffyplovdiv.bg съдържаща информация за потребителя,предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.raffyplovdiv.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните,въведени при регистрацията,да има достъп да личната си пощенска кутия,да променя паролата си за достъп,да се абонира,съответно да се откаже от абонамента,за получаване на информационен бюлетин и др.
„ Потребителското име“ е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри,посредством които той се индивидуализира в www.raffyplovdiv.bg
“Парола“ е избран от потребителя код от букви и/или цифри ,който заедно с потребителското име индивидуализира същия.
„Потребителското съдържание“ е всякакви данни,информация,текст,мненията и коментарите и блога,които ПОТРЕБИТЕЛЯ разполага на www.raffyplovdiv.bg с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта www.raffyplovdiv.bg за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
„Сървър“ е устройство или система от свързани устройства ,на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване ,обработка,приемане или предаване на информация.
„Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа,достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове,програми,текст,звук,картина,изображение,електронни препратки или други материали и ресурси.
„Блог“ е Уебсайт,чието съдържание бива допълвано с коментари,описания на събития,файлове и други информационни материали,представени в хронологичен ред.
„Случайно събитие“ е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер,което прави изпълнението му обективно невъзможно.
„Търговски съобщения“ са рекламни или други съобщения,представящи пряко или косвено стоките,услугите или репутацията на лице,извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

II.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. Раффи Пловдив,чрез Уебсайта www.raffyplovdiv.bg предоставя в режим на on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите“),при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.
2.2. Част от Услугите на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация.Такива са,без да се ограничават до:достъп до и използване,при спазване правилата на настоящите Общи условия,на разнообразни информационни ресурси,достъпни посредством Уебсайта www.raffyplovdiv.bg - новини,забавни публикации,промоции,календар с информация за предстоящи събития,обучения и семинари,каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от www.raffyplovdiv.bg съдържание,както и Потребителско съдържание,публикувано на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg 
2.3.Използването на част от Услугите на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg е възможно само след предварителна регистрация,създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и парола.
2.4.Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ www.raffyplovdiv.bg във връзка с предлагането ,осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта www.raffyplovdiv.bg се уреждат съгласно правилата,описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги,достъпни през Уебсайта www.raffy.bar .

III.ПРИЛОЖНО ПОЛЕ.СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3.1.Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,извършили регистрацията на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ“).Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,които не са извършили регистрация на уебсайта www.raffyplovdiv.bg („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ),като техните права са ограничени до ползване на услугите,описани в т.2.2.
3.2.Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.raffy.bar по начин ,който позволява неговото съхранение и възпроизвеждане.Електронна препратка към Интернет страницата,съдържаща текста на настоящите Общи условия,е разположена на всяка страница от Уебсайта на www.raffyplovdiv.bg .С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg, включително с отварянето на Интернет страницата от Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират,че са запознати с настоящите Общи условия,съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
3.3.За да може да използва услугите по т.2.3. на настоящите Общи условия,ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира,като попълни съответната електронна форма за регистрация,достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страница www.raffyplovdiv.bg .
3.3.1.В процес на регистрация,чрез отбелязване полето „Съгласен съм с Общите условия на www.raffyplovdiv.bg и натискане на виртуалния бутон „Регистрация“,ПОТРЕБИТЕЛЯТ,съответно родителят или настойник на ПОТРЕБИТЕЛЯТ,извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис,с което декларира,че е запознат с настоящите Общи условия,приема ги,съгласява се с тях и се задължава а ги спазва.
3.3.2. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от www.raffyplovdiv.bg услуги.При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ,е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си,съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ,и другите изискуеми от електронната форма на www.raffyplovdiv.bg данни,както и да ги актуализира незабавно при всяка промяна.ПОТРЕБИТЕЛЯТ,гарантира,че данните,които предоставя в процес на регистрация,са верни,пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.
3.3.3. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни,www. raffyplovdiv.bg има право да откаже регистрация.
3.3.4. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпили промени,www. raffyplovdiv.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите,както и поддържането на регистрацията му.В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

IV.ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА.ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола.Ако потребителското име не е вече заето,ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и парола , които е заявил.Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил,както и възможност да ползва Услугите по т.2.3.
4.2.Потребителското име представлява уникален код от букви,цифри и знаци ,посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т.2.3.www. raffyplovdiv.bg не проверява и не носи отговорност за съвпадането на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ,за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права,право на търговско наименование(фирма),право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
4.3.Паролата представлява код от букви ,цифри и знаци,който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.
4.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно www.raffyplovdiv.bg в случай на неправомерен достъп,както и при вероятност от такъв.ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки,които разумно се налагат,с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия,които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
4.5.Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.raffyplovdiv.bg , съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ,предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.raffyplovdiv.bg .Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва ,настройва ,активира или дезактивира използването на различни услуги по т.2.3. на www.raffyplovdiv.bg ,да управлява разположеното от него на сървър на www.raffyplovdiv.bg Потребителско съдържание,да актуализира данните,предоставени при регистрацията си,да променя паролата си и тайните въпрос и отговор,да прекрати регистрацията си в www.raffyplovdiv.bg и др.
4.6.За да получи достъп до платените услуги на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия,съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната платена услуга.
4.7.Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил.Забранява се регистрация под измислено име(под чужда самоличност)www. raffyplovdiv.bg може да откаже регистрация на лице,за което получи информация,че посочва неверни или чужди данни.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие,обективирано по начина ,посочен в т.3.2. или 3.3.1.
5.2.Договорът се сключва на български.
5.3. Договорът има действие:
а)За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите пот.2.2.;
б)За регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда ,предвиден в настоящите Общи условия.

IV.ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите,тяхното усъвършенстване и разширяване,както и във връзка с възможни законодателни промени,които рефлектират върху тях,Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Раффи Пловдив.Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида ,естеството или технологията на предостявяните Услуги,при прекратяване предоставянето на определени Услуги,както и при изменение в икономическите условия.
6.2. При извършване на промени в Общите условия,Раффи Пловдив ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запзнаят с промените в Общите условия,след което те влизат в действие.
6.3.Тези Общи условия,както и бъдещи изменения в тях,се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие.В срока т.6.2. те имат възможността да заяваяват чрез изпращане на съобщение до Раффи Пловдив,че отхвърлят промените.В случай,че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Раффи Пловдив,се счита ,че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан с тях.Заявление от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ ,че не е съгласен с промените в Общите условия,ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Раффи Пловдив за ползване на услугите,предоставяни чрез Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,при което Раффи Пловдив има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил,да прекрати регистрацията му и да изтрие от сърварите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

IIV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
7.1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Раффи Пловдив услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.
7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on – line до Услугите,предоставяни чрез Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,при спазване на условията и изискванията за достъп,определени от Раффи Пловдив.
7.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Раффи Пловдив услуги да не зарежда ,разполага на сървър на Раффи Пловдив и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация ,данни ,текст,съобщения ,както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а)противоречащи на българското законодателство,приложимите чужди закони,настоящите Общи условия,Интернет етиката ,правилата на морала и добрите нрави:
б)съдържащи насилие(включително насилие над животни)агитация към насилие,унижение на човешкото достойнство ,заплаха за живота и телесна неприкосновеност на човека;
в)с порнографско или открито сексуално съдържание;
г)съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
д)обиждащи дадена религия или съдържащи религиозни агитация;
е)представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
ж)които са обект на раво на интелектуална собственост на трети лица ,освен със съгласието на титуляра на правото;
з)нарушава каквито и да било имуществени права или законни интереси н атрети лица;
и)пропагандиращи дискриминация,основана на пол,раса,образувателен ценз,възраст и религия или проповядващи фашистка ,расистака или друга недемократична идеология;
й)накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред,към извършване на престъпление,към насилие над личността или към разпалване на расова,национална,етническа или религиозна вражда;
к)съдържащи информация,подтикваща към у……….. и извършването на терористична дейност;
л)съдържащи информация за чужди пароли и профили без съгласието на техния титуляр,както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
7.4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Раффи Пловдив услуги:
а)да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б)да уведомява незабавно Раффи Пловдив за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в)да не се представя за друго лице;
г)да не използва методи,водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет – потребителите съдържание (“pop-up” ; “blind link” и други подобни).
7.6.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Раффи Пловдив Услуги,като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,съответно преустанови използването на Услугите по т.2.2 .От момента на прекратяване на регистрацията,а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т.2.2. договорът между страните се счита за автоматично прекратен,а Раффи Пловдив спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположение от него Потребителско съдържание в съответствие с т.14.2 от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.
7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание,публикувано на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,включително до Потребителско съдържание,единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.
7.8.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от www.raffyplovdiv.bg услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи,да не заобикаля,поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии,административни панели ,компютърни системи и мрежи,свързани с предоставяните услуги.

VIII.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Раффи Пловдив
8.1.Раффи Пловдив се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможбост на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
Политика за приемане и удовлетворяване на рекламации на info@raffyplovdiv.bg 
Ние, info@raffyplovdiv.bg ,обещаваме ,че ще бъдем пред Вашата врата с поръчката Ви в рамките на срока,който е обявен,(по предварително зададен час за доставка )когато сте заявили Вашата поръчка.
8.1.1.Условия за доставка до Вашия офис
-гр.София доставка за всяка поръчка - безплатна за корпоративни клиенти.Консумативите ,в които се доставя храната, са безплатни.
-гр.Пловдив доставка за всяка поръчка - безплатна за корпоративни клиенти.Консумативите ,в които се доставя храната, са безплатни.
8.1.2. info@raffyplovdiv.bg гарантира вкусовите характеристики и хранителни качества на доставените продукти по Вашата поръчка в рамките на договорените часове за доставка
8.1.3.При констатиране на несъответствие между Вашата поръчка и доставените продукти в количествено и качествено отношение,Вие имате право да предявите рекламации,съгласно Закона за защита на потребителите.За Вашата рекламация е необходимо да уведомите нашия служител при доставянето на храна.
8.1.4.При предявяване на основателна рекламация от Ваша страна Ви предлагаме следните възможности за разрешаване на установения проблем в зависимост от ситуацията,вида и естеството на проблема:
-Ако продуктът е пица,основно ястие,салата,бургер или тортила,детско меню,десерт,
скара,предястие ,сос,добавка към суши,гарнитура,напитка или хлебче ние ще Ви го заменим с нов,по-възможно най-бързия начин в рамките на същия ден или ще Ви предоставим ваучер,от който ще можете да се възползвате при следваща Ваша поръчка,който ще се равнява на стойността на сгрешения продукт.
8.1.5. Във всички случаи на неточно изпълнение на Вашата поръчка,с изключение на тези свързани с недоставен артикул/продукт,Вашата рекламация ще бъде призната за основателна,само ако представите на доставчика продукта от който сте останали недоволни,в количество,не по-малко от две трети от доставеното.
8.1.6. Гаранциите за време се отнасят до всички поръчки с предварително заявен час на доставка.
8.1.7. Настоящата политика за приемане и удовлетворяване на рекламации,не се приема при възникване на форсмажорни обстоятелства,в това число и при възникване на причини свързани с неблагоприятни метеорологични условия.
8.2.Раффи Пловдив няма задължението и обективната възможност да контролира начина ,по – който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги,като не носи отговорността за целта на дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите ,както и за вида и характера на Потребителското съдържание. Раффи Пловдив няма задължението да извършва наблюдение на информацията,съхранявана на сърварите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите,нито да търси факти и обстоятелства,указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.
8.3.В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Раффи Пловдив съхранява информационни материали и ресурси,разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървъра на www.raffyplovdiv.bg ,и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите,когато това е необходимо за запазване правата,законните интереси и сигурността на Раффи Пловдив или на трети лица,както и в случаите,когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
8.4.Раффи Пловдив има право да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Раффи Пловдив или трети лица, както и електронни притурки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Раффи Пловдив. Раффи Пловдив не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, които са останали достояние на ПОТРЕБОТЕЛЯ при ползването на услугите на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg 
8.6.При активираните от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на възможността за предлагане на рекламно място на блог,Раффи Пловдив има право ,но не и задължение,по своя преценка да поставя на него материали по т.8.5.В случай ,че такива материали бъдат разположени на блога,Раффи Пловдив се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ….% от получените от тази реклама доходи.
8.7.Раффи Пловдив има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ,с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферираи от други търговски дружества стоки и/или услуги,да прави запитвания по най – различни въпроси,да провежда анкети и други.С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от Раффи Пловдив
8.8. Раффи Пловдив има право ,но не и задължение ,по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и /или да премахва Потребителско съдържание,когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
8.9.Раффи Пловдив няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание,публикувано в Уебсайта www.raffyplovdiv.bg по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ,който го е публикувал
8.10.Раффи Пловдив има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т.2.3.,както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ ди разположено от него Потребителско съдържание,когато,по преценка на Раффи Пловдив или съгласно получена от трети лица информация,ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство,настоящите Общи условия,добрите нрави или приложими норми.
8.11.Раффи Пловдив си запазва правото временно или трайно да преустанови предоставянето на конкретни Услуги,достъпни чрез Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернрт страници или в Потребителския му профил.

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 
9.1.С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Раффи Пловдив неизключителното право да ги ползва, записва,съхранява,разпространява публично в Интернет ,включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин,позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време,индивидуално избрани от всеки от тях ,без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).Правото по предходната алинея се предоставя за времето,за което Потребителското съдържание на сървъра на Раффи Пловдив,както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
9.2.При използването на Услугите,предмет на настоящите Общи условия,ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание от ресурси,които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Раффи Пловдив,на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва,записва, съхранява,адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост,които са му станали достъпни при ползването на Услугите,освен ако се касае за незначителна по обем информация,предназначена за лично ползване,при условие,че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на интелектуална собственост,в случай,че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел,както и в случай,че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители.Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали,независимо дали носителят на съответните права е Раффи Пловдив или друг ПОТРЕБИТЕЛ.
9.4.Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали,база данни и други ресурси,разположени на Уебсайта,извън Потребителското съдържание,разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта www.raffyplovdiv.bg ,са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и /или Закона за марките и географските означения,принадлежат на Раффи Пловдив или на съответно указаното лице,преотстъпило правото на ползване на Раффи Пловдив и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
9.5.В случай,че ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЧИТА,че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител,той следва да уведоми Раффи Пловдив в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо,изпратено на адреса на електронната поща,посочен за контакт с Раффи Пловдив.Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала,за който се твърди ,че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост,посочване на лицето или лицата,чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието,на което тези лица са станали носители на съответните права,както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯТ.Раффи Пловдив по своя преценка предприема действията,посочени в т.11.1 на настоящите Общи условия. 

X.ОТГОВОРНОСТ.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.
10.1. Раффи Пловдив полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите,но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира,че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ,нито че ще бъдат непрекъснати,навременни или сигурни.С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира,че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност,а страните се съгласяват,че Раффи Пловдив не отговаря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.
10.3.Раффи Пловдив не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки,рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения,изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия,посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му.Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Раффи Пловдив,то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на трети лица или за възникването,гарантирането,изпълнението,изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от трети лица стоки и услуги,както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи,произтекли от тези отношения.
10.4.Раффи Пловдив не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случай на непреодолима сила,случайни събития,проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Раффи Пловдив,проблеми,дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ,както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Раффи Пловдив.
10.5.Раффи Пловдив не носи отговорност за вреди,причинени на софтуера,хардуера или суораженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ,или за загуба на данни,произтекли от материали или ресурси,търсени,заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.